Skip to main content

Slide Markägare New Layer SunStreet söker lämpliga ytor för storskaliga solparker i främst elområde 3 och 4

Vad ger SunStreet dig som markägare?

Ett av de självklaraste argumenten för att arrendera ut din mark till SunStreet är naturligtvis den goda och säkra avkastningen. Du får en årlig indexuppräknad ersättning på konkurrenskraftiga nivåer under hela arrendeperioden. Vi tar dessutom ansvar för demontering, när parken efter 30 till 45 år har gjort sitt. Med SunStreets affärside att själva äga och förvalta våra parker, i bland med dig som delägare, får du även en arrendator som tar ett helhetsansvar under hela arrendeperioden.

En grön solpark

Du blir en bidragande del till den gröna omställningen genom möjligheten att kombinera solpanelerna med betesmark och olika växter runt solpanelerna. Vi kan ge alla bin, fjärilar och humlor ett hav av blommor i solparkerna och bidra till den biologiska mångfalden.

Närhet till inkopplingspunkt

För att en solpark skall kunna byggas med god lönsamhet är det viktigt att det finns en inkopplingspunkt i nära anslutning till parken. Det är det första vi säkerställer när vi tittar på hur lämplig ett markområde är för solenergi. Inkopplingspunktens storlek avgör hur stor park vi kan bygga.

Kraftledningsgator

En av de ursprungliga idéerna med SunStreet är att bygga längs med och i närheten av större kraftledningsgator. Det är redan el-kontaminerad mark och närheten utgör oftast en möjlighet att koppla in stora mänger energi. I takt med ett ökat behov och för att snabba på utbyggnadstakten har vi även identifierat närheten till mindre 10 kV ledningar som mycket intressanta.

Hänsyn till grannar och närboende

Vid förhandlingar med markägare om att bygga solpark har vi noterat att det finns en oro för vad grannar och närboende skall tycka. Vår erfarenhet är att det finns en stor acceptans för solel. Det är både tyst och påverkar inte siktlinjer som exempelvis vindkraft gör. Dessutom finns det kanske möjlighet för grannar m.m. att ansluta en bit mark till projektet och därmed ta del av lönsamheten.

I samklang med naturen

När vi bygger en anläggning är det mycket viktigt för oss att det sker i samklang med markägaren, lokaliseringen och naturen. Vi tittar på lösningar hur vi kan bygga så smart som möjligt och tillföra naturvärden i och runt parken, såsom blommor i parken och syrenhäckar med mera som hägnar in och minskar synligheten.

Outnyttjad mark

Vi försöker i möjligaste mån förlägga parkerna till mark som inte är bördig jordbruksmark. Vi har märkt ett ökat tryck från länsstyrelser och myndigheter som vill begränsa utbyggnaden på bördig jordbruksmark. Myndigheter uppmuntrar till byggnation på impediment och icke bördig mark.

Storlek på park

Vi är intresserade av mark för parker från storleksordningen 5 hektar upp till mer än 200 hektar. Dock går det i de flesta fall mycket snabbare med tillståndsprocessen vid de mindre parkerna varför vi gärna ser att man startar med en mindre anläggning för att sedan få en option på att bygga ut.

Långsiktighet

Solen kommer att lysa i många miljoner år och att ta tillvara på dess energi är egentligen självklart. Lönsamheten är på kort sikt god men det är sett ur ett långsiktigt perspektiv som den blir fantastisk. Jämför man med att använda jorden till spannmål, är det som att så endast en gång, för att sedan skörda varje år i lång tid framöver. Avkastningen på skogsmark är inte jämförbar då du planterar en gång, men kan inte skörda de egentliga frukterna förrän efter 70 år i en slutavverkning.